• الدقيقه 88

  تبديل لـ J. Stanic

 • الدقيقه 88

  تبديل لـ J. Sargent

 • الدقيقه 83

  هدف لـ K. Möhwald

 • الدقيقه 77

  تبديل لـ ك . بيزارو

 • الدقيقه 68

  تبديل لـ A. Hahn

 • الدقيقه 56

  إنذار لـ د. بيير

 • الدقيقه 53

  تبديل لـ F. Jensen

 • الدقيقه 36

  تبديل لـ K. Möhwald

 • الدقيقه 29

  هدف لـ ميلوت راشيكا

 • الدقيقه 27

  هدف لـ J. Eggestein

 • الدقيقه 5

  هدف لـ ميلوت راشيكا

 • الدقيقه 1

  بدايه المباراه